Hjem

Copyright © 2012 .  All Rights Reserved

Vi ynskjer å vere til hjelp og støtte for dei som treng det mest i kommunen.


Vik Røde Kors inngar i den totale beredskapen i Vik kommune.


Menneske treng menneske


Vik Røde Kors Hjelpekorps


Stiller med mannskap og utstyr der det er trang for hjelp. Hjelpekorpset er i beredskap, spesielt i påska.

[...]


Vik Røde Kors Besøksteneste


Besøkjer menneskje som ber oss om det. anten del bur heime eller på alders- og sjukeheimen.Vi skipar også til samankomstar for eldre.[...]


Kjem på døra med bøker


I samarbeidet med Vik folkebibliotek Besøkstenesta utvidar tilbodet og syter for at bøker og tidsskrift kjem heim i stovene til leselystne. [...]


Vik Røde Kors Visitorteneste


Tilbyr dei innsette i Vik Fengsel besøk etter ynskje. [...]